Cancerigens al Taller de Vehicles

El Reial Decret 427/2021, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, inclou en el nou quadre, dues novetats que suposen una important afectació per als tallers de reparació de vehicles: olis minerals usats i valor límit d’exposició a fums dièsel
S’inclouen en la llista de cancerígens els olis minerals utilitzats en motors de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor. El risc és per exposició cutània. Els tallers han d’actuar per protegir el treballador de l’exposició a aquests agents. Algunes mesures preventives serien:
1. Ús de guants obligatori en aquelles operacions en què hi hagi exposició directa amb l’oli mineral usat.
2. Vetllar perquè tots els recipients, envasos i instal·lacions que continguin els olis minerals usat estiguin etiquetats de manera clara i llegible i col·locar senyals de perill clarament visibles.
3. Limitar al menor nombre possible els treballadors exposats o que puguin estar-ho.
4. Evitar què els treballadors mengin, fumin o beguin en les àrees on es manipulen aquestes substàncies.
5. Proveir els treballadors de roba de protecció apropiada o d’un altre tipus de roba especial adequada, quan la naturalesa dels treballs ho requereixi.
6. Disposar de llocs per guardar de manera separada les robes de treball o de protecció i les robes de vestir. Doble taquilla.
7. Els treballadors han de disposar, dins de la jornada laboral, de deu minuts per a la seva neteja personal abans del menjar i altres deu minuts abans d’abandonar el treball.
8. L’empresari s’ha de responsabilitzar del rentat i descontaminació de la roba de treball dels treballadors exposats, quedant prohibit que els treballadors es portin aquesta roba al seu domicili per a tal fi. Si es contracta l’activitat de rentat amb una empresa especialitzada, l’empresa s’ha d’assegurar que la roba s’envia en recipients tancats i etiquetats amb les advertències necessàries.

D’altra banda, s’estableix un valor límit d’exposició diària per a les emissions de motors dièsel: 0,05 mg / m3 a fracció respirable, que serà d’aplicació a partir de l’21 de febrer de 2023. L’efecte cancerigen dels fums dièsel ja era conegut, però ara es facilita un valor que permet determinar a partir de quin moment l’exposició és perillosa per a la salut.
És evident que la millor manera de reduir l’exposició a les emissions de fums dièsel és evitar la generació d’aquests fums en origen, mitjançant solucions tecnològiques en els vehicles i maquinària que utilitzen aquest combustibles (catalitzadors, filtres, substitució per altres tipus de combustibles alternatius , …). Però això és una solució a mig-llarg termini, i els tallers han de començar ja a prendre mesures. Alguns suggeriments:
1. Garantir una ventilació adequada de les instal·lacions. Evitar combustions dièsel en recintes tancats sense ventilació.
2. Instal·lar equips de captació i eliminació de fums en els tubs d’escapament de motors dièsel.
3. Reduir el temps d’exposició als fums al màxim
4. Limitar al mínim possible el nombre de treballadors exposats o que puguin estar-ho.
5. Conscienciar i formar el personal sobre la perillositat dels fums dièsel
6. Ús de màscares, mínim FFP2, en ambients on no es pugui evitar la presència de fums.

Consulti amb el seu tècnic de prevenció per valorar l’aplicació de mesures més concretes i adaptades a la seva empresa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.