Transposició al dret espanyol del contingut de la Directiva 2013/35 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats d'agents físics (la qual deroga...

Recentment ha estat publicada l'estadística d'accidentalitat corresponent als mesos de gener i febrer, publicada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Pot ser consultada en el següent enllaç: Estadística d'accidentabilitat    ...