Els bons hàbits poden reduir la sinistralitat laboral

Alguns mitjans de comunicació es fan ressò de les estadístiques consolidades d’accidents laborals el 2022. S’han produït un total de 1.196.425 AATT, 631.724 dels quals amb baixa. Dels accidents amb baixa, 4.714 són greus i 826 mortals. Pel que fa a l’any anterior, el nombre d’accidents amb baixa ha augmentat un 10,4%.
Les xifres són prou elevades i donen per a titulars sensacionalistes, però potser una mica mancats de rigor. La població activa en aquest mateix període ha augmentat un 13,8%, segons dades de l’Enquesta de població activa (EPA), per tant en proporció, els accidents laborals han disminuït.
En qualsevol cas, és imprescindible continuar fent esforços per reduir la sinistralitat. Una metodologia que dona resultats és la formació de bons hàbits. Aquest sistema intenta reduir les conductes insegures, components fonamentals dels accidents, per a comportaments segurs. A Psicologia es considera un “hàbit” a un comportament o conducta que es repeteix de forma regular, què és après, i que requereix un petit o cap raciocini.
Es tracta de minimitzar aquestes petites “imprudències” que es fan de forma habitual a la feina, generant el seu oposat: conductes segures.

Serien exemples de bons hàbits a la feina:
•Parar per netejar 10 min abans d’acabar la jornada
•Aturar totalment l’equip abans de manipular-lo
•Eliminar qualsevol vessament quan es produeixi
•Planificar la feina abans de començar
•Etc..

No és una tasca fàcil, però alguns suggeriments ens poden ajudar per tal d’aconseguir bons hàbits…
•Centrar-se en un únic objectiu: enfocar l’atenció en una sola acció permet concentrar l’esforç de manera significativa. Un cop aconseguit i consolidat, ja es pot passar al següent
•Petits objectius. Si la meta és massa alta i canvia de forma molt dràstica el nostre ritme de treball o de vida, és força probable que acabem per abandonar-la (per exemple, passar de no haver fet exercici des de fa uns quants anys a proposar-nos fer una hora d’esport sis dies setmana).
•Concret: Evita marcar objectius ganduls. Per exemple, en lloc de dir «matí trotaré», dir més aviat: «matí, a les 6 del matí m’aixecaré i trotaré deu minuts».
•Dona’t recompenses. El reforçament positiu és fonamental quan volem instaurar un nou hàbit, ja que augmenta la nostra motivació i la probabilitat de mantenir la conducta en el temps.
•Posa un recordatori. Per exemple, marqueu el moment d’iniciar una acció quan soni l’alarma del mòbil.
•Visualitza el progrés. Estableix revisions periòdiques per revisar els avenços en els nous hàbits. Pot ser d’ajuda anotar cada nit en una llibreta o en una nota al mòbil. Anota també, en el cas que hagis fallat, quins n’han estat els motius, per intentar detectar i evitar que torni a passar.
•Dificulta el mal hàbit. Si vols deixar de fumar, intenta no comprar tabac.
•Constància: La necessitat de practicar, practicar i practicar. Potser que del sembrar fins a la collita sigui un procés llarg i complicat, però no hem de desesperar. A mesura que l’acció es va repetint, aconseguim fer-la de manera més automàtica, gastant menys recursos, per la qual cosa cada cop ens costarà menys dur a terme la conducta, convertint-se a poc a poc en un hàbit.

Tot és qüestió de començar…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.