Equips dièsel: la combustió imperfecta

En 2018 es van consumir a Espanya 31.527 Kilotones de gasoil. Més o menys uns 37.000 milions de litres de gasoil. Si fos una piscina amb una superfície de les dimensions d’un camp de futbol (105m x 68 m), tindria una profunditat de més de 5 km… Una dada interessant, especialment quan sabem que el dièsel és una de les principals fonts de contaminació atmosfèrica en l’actualitat.

La combustió perfecta del gasoil de qualitat hauria de produir nitrogen (N2), diòxid de carboni (CO2), vapor d’aigua (H2O) i oxigen (O2). D’entrada, només el CO2 ens hauria de preocupar, per l’enorme incidència que pot tenir en l’augment de la temperatura global de la planeta a través del efecte hivernacle. Es produeixen 2, 79 kg de CO2 per 1 litre de gasoil cremat.

Però hi ha més, en general, els equips que utilitzen com a font d’energia el gasoil, són de combustió imperfecta. En primer lloc, entre el 50 i 60% de l’energia que genera la combustió, es perd sense aprofitar-se en forma útil (calor dels gasos d’escapament, radiador, fregament en transmissions, ..), però a més, el procés de combustió no sol ser complert, i als subproductes bàsics esmentats abans N2, O2, CO2, H2O, hem d’afegir emissions a l’atmosfera en forma de fums i contaminants diversos. Del total de les emissions, al voltant de l’1% corresponen a components nocius.

 • CO 0,85%
 • NOx 0,08%
 • HC (hidrocarburs). Principalment, benzè, toluè, benzopirè i altres hidrocarburs policíclics aromàtics) 0,05%
 • Partícules sòlides 0,02% sutge, pols de partícules de carboni amorf, que per les seves característica tendeix a absorbir hidrocarburs aromàtics, òxids metàl·lics, minerals i la major part de subproductes de la combustió.

No són només els cotxes, estem parlant de tot tipus de maquinària i equip que utilitzi combustible dièsel (compressors, generadors elèctrics, calderes de calefacció, maquinària pesada, vehicles de transport ..).

I com gairebé tots els actes, aquest consum té conseqüències. Les emissions que estem llançant a l’atmosfera tenen repercussions per a la nostra salut:

 • A curt termini, aspirar els gasos de dièsel pot provocar tos, picor o coïssor als ulls. Aquests efectes desapareixen a allunyar-nos de la font d’emissió.
 • A llarg termini, l’exposició als gasos de dièsel pot augmentar el risc de càncer. El 2012 l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), que forma part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar el fum dièsel com a cancerigen per als humans (Grup 1). Es va basar en les evidències que mostren un risc augmentat per al càncer de pulmó a causa de l’exposició a fum dièsel.

Podem fer alguna cosa? Per descomptat, en primer lloc, reduir l’ús d’equips que consumeixin dièsel. Si això no és possible, tingui en compte a l’almenys algunes recomanacions per minimitzar l’impacte en l’ambient i en la nostra salut

Al comprar un nou vehicle, comproveu que estigui equipat amb sistemes de control d’emissions avançats. Algunes dels sistemes tecnològics que es poden incorporar a maquinària, vehicles i equips són:

 • Recirculació dels gasos d’escapament (EGR). Redueix la proporció d’hidrocarburs injectant part dels gasos d’escapament en la cambra de combustió
 • Catalitzadors. Ajuden en la descomposició de CO i NOx quan surten pel tub d’escapament
 • Filtres de partícules de composició ceràmica, que retenen les partícules que surten pel tub d’escapament. Són especialment efectius per captar la carbonissa.
 • Sistemes Adblue. Afegeixen una solució d’urea (NH3) durant el procés de combustió que es combina amb NOx per produir N2, O2 i H2O.
 • Faci un manteniment de l’equip adequat. Evitarà fallades de carburació, fuites d’olis, …
 • Col·loqueu el tub d’escapament de manera que els gasos de dièsel no quedin dirigits a l’operador ni als treballadors propers.
 • En interiors, ventili tot lloc on operi l’equip de dièsel. Es poden obrir portes i finestres instal·lar ventiladors o qualsevol altre sistema mecànic perquè circuli aire fresc per les àrees de treball.
 • Posi una mànega al tub d’escapament de l’equip de dièsel que estigui operant en un interior per tal de dirigir el fum cap a fora, on no pugui tornar a entrar a l’àrea de treball.
 • Utilitzeu equips de protecció respiratòria filtres de partícules FFP3 en presència de fums dièsel.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.