La Bretxa en la Igualtat

La bretxa d’igualtat entre homes i dones continua sent present al mercat laboral espanyol. Un indicador de desigualtat és l’índex ClosinGap, que analitza l’evolució de cinc grans categories (ocupació, educació, conciliació, digitalització i salut i benestar) entre homes i dones en l’àmbit laboral.

Si la paritat plena és un 100% a Espanya, segons l’índex ClosingGap estem situats en un 63,3%. La diferència ens dona com a resultat la que bretxa d’igualtat es situa en 36,7%. Al ritme de millora actual, quedarien 36 anys fins que aquesta diferència pugui desaparèixer del tot.

Segons l’esmentat informe, les causes principals d’aquesta bretxa són: escassa corresponsabilitat, dificultat en la conciliació, diferències retributives per sexe en els complements salarials, presència de rols i estereotips de gènere.

Com a desigualtat més accentuada, figura l’associada a la conciliació laboral i familiar, que es situa per sobre del 40%. Aquest aspecte fa referència a la facilitat o dificultat perquè les persones treballadores aconsegueixin les condicions més beneficioses en el desenvolupament de la seva carrera professional sense perjudicar la vida personal i familiar.

Pel que fa a l’aspecte de la bretxa salarial, a Espanya és del 19,5%. La diferència de salaris existent entre homes i dones i es calcula sobre la base de la diferència mitjana entre els ingressos bruts/hora de tots els treballadors. Cal destacar que l’escletxa augmenta en funció de l’edat i també és més alta en contractes de jornada parcial.

Per reduir aquestes situacions, des de l’administració s’han promogut diferents iniciatives, entre elles els Plans d’igualtat. Des del 8 de març del 2022 és obligatori que totes les empreses de més de 50 persones treballadores tinguin un Pla d’Igualtat.

El RD 901/2020 indica els requisits per a l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat. Aquest Reial decret defineix que les empreses han de respectar la igualtat de tracte i oportunitats dins de l’àmbit laboral, i per això han d’adoptar mesures que garanteixin que no hi ha discriminació entre homes i dones. Aquestes mesures s’han d’acordar juntament amb els representants dels treballadors d’acord amb la legislació laboral vigent.

Sense perjudici de les diferències genètiques entre sexes, escurçar totes aquestes diferències entre homes i dones en una societat que es considera avançada, ha de ser un objectiu a assolir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.