L’Electricitat: Imprescindible però Perillosa

L’energia elèctrica és la forma d’energia més utilitzada i resulta tan imprescindible que qualsevol fallada en el seu subministrament, provoca greus trastorns en la nostra vida i paralitza molts processos productius que depenen d’ella.

Com amb totes les formes d’energia, el perill apareix quan existeix la possibilitat que el cos humà entri en contacte, la qual cosa no es difícil, donat que no és habitualment perceptible pels nostres sentits

  • Manca d’olor
  • No es veu
  • No emet soroll

El corrent elèctric, quan circula per l’organisme, pot ocasionar:

  1. Efectes físics (calor, força electromagnètica)
  2. Efectes químics (electròlisis)
  3. Efectes biològics (contracció muscular, excitació nerviosa, acció cardíaca)

I els seus efectes depenen de : la intensitat que circula pel cos humà, el temps de contacte, la tensió (voltatge), la resistència del cos humà entre els punts de contacte, recorregut del corrent, freqüència del corrent i condicions fisiològiques de l’accidentat.

Per tot això, resulta important que les instal·lacions en les quals desenvolupem les nostres diferents activitats, s’adaptin a les mateixes i es mantinguin de manera adequada, controlant periòdicament els sistemes de protecció d’acord amb les instruccions dels fabricants, instal·ladors i la pròpia experiència de l’explotador.

També els equips que utilitzem han de ser aquells el sistema de protecció dels quals previst pel fabricant sigui compatible amb la instal·lació elèctrica existent.

La normativa en Prevenció de Riscos Laborals, no és aliena a aquest problema i dona una importància majúscula a la protecció dels treballadors, posant l’accent en els aspectes de formació per al personal que participa en treballs sobre, amb o en proximitat d’una instal·lació elèctrica, amb la finalitat d’establir una capacitació adequada en funció de si són:

  • Usuaris d’equips i/o instal·lacions elèctriques.
  • Treballadors que desenvolupen activitats en proximitat o amb parts accessibles
  • Treballadors que instal·lin, reparin o mantinguin instal·lacions elèctriques.

I l’exigència de presència de Recursos Preventius i de personal format en primers auxilis, que puguin actuar en casos d’emergència i/o accident.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.