L’enemig invisible: radó

El enemigo invisible: el radón

L’enemig invisible: radó

El radó és un gas noble, incolor, insípid i sense cap olor, que pot passar desapercebut malgrat estar present. En la seva forma inestable, es un dels estats intermedis de la desintegració dels isòtops de l’urani.

Pel fet de ser un gas, quan el radó es genera a l’escorça del planeta, pot viatjar a través dels porus i esquerdes del medi cap a l’exterior i concentrar-se en espais subterranis, caves, mines, zones amb aigües termals, claveguerams i zones per sota del nivell del terra en general.

Un cop s’acumula, el radó, com a element inestable, continua la seva desintegració i dona lloc a metalls pesants radioactius, que es fixen a partícules del aire que respirem i que finalment acaben adherides als nostres pulmons.

D’aquesta manera, els pulmons reben una dosi de radiació que pot causar amb el temps, entre altres efectes, càncer de pulmó. S’estima que entre un 15-20% de les morts a Espanya per càncer de pulmó, ho son per aquest motiu (unes 1500 morts anuals). Aquest risc s’incrementa notablement en persones fumadores.

El radó va ser declarat cancerigen humà del grup 1, el 1987, per la International Agency for Research on Cancer (IARC).

Actualment els nivells de referència anuals en la legislació espanyola estan fixats a 600 Bq/m3 (RD 783/2001), però la normativa europea Directiva 2013/59/EURATOM, que està pendent de transposar-se a la legislació espanyola, els baixa fins a 300 Bq/m3

Les concentracions són més elevades en zones de terres de tipus granític i volcànic, Això vol dir que a Galicia, gran part de Castella- Lleó, Extremadura i zones dels Pirineus i de la costa Nord-Est català tenen major probabilitat d’afectació. De fet , les mesures en aquestes zones realitzades pel Consejo de Seguridad Nuclear indiquen que mes del 10% dels edificis en les seves parts mes baixes, tenen concentracions superiors a 300 Bq/m3. Podeu trobar una mapa detallat a https://www.csn.es/mapa-del-potencial-de-radon-en-espana.

Segons CARcinogen Exposure-CAT, programa impulsat per la Generalitat de Catalunya,  es considera que hi ha uns 42.000 treballadors exposats a radó i els seus derivats a Catalunya, i aquest valor no inclou les situacions no laborals..

Per acabar, dues recomanacions senzilles per a minimitzar l’afectació si cal fer activitats per sota del nivell del terra en zones de risc:

Ventilar l’espai
Reduir les estades en lo possible si hi ha mala ventilació.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.