No perdis el crèdit per a formació bonificada (limit 30/06)

Totes les empreses disposen anualment d’un crèdit per a formar la seva plantilla. L’import disponible varia en funció de la quantia cotitzada en concepte de formació professional durant l’exercici anterior. Aquests diners provenen de les retencions que s’han practicat en les nòmines dels treballadors sota el concepte de formació (0,10%).
El fons permet a l’empresa bonificar el cost de la formació que realitzin els teus treballadors mitjançant descompte en les assegurances socials, per un import màxim del crèdit que li correspongui. Per exemple, les empreses fins a 5 treballadors poden gastar fins a 420 € en formació i després bonificar aquesta quantitat.

Però moltes empreses no saben que si no esgoten aquest fons cada any i no sol·liciten l’acumulació per a anys posteriors, es perd. Així ho indica l’article 11 de Reial Decret 694/2017, que desenvolupa la Llei 30/2015 sobre formació per a l’ocupació:
«Les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració pública competent, durant el primer semestre del l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el de el següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici es pot aplicar en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. Les quanties no disposades en l’últim dels exercicis esmentats es consideraran desestimades per les empreses i no podran recuperar-se per exercicis futurs ».
Per això la nostra recomanació:
– Sol·licita si tens saldo disponible.
– Si tens saldo, inverteix en formar als teus treballadors. Pot bonificar qualsevol curs que tracti matèries que guarden relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa i / o el treballador i es realitzi amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals. La formació en prevenció de riscos laborals és bonificable.
– Si no tens intenció de realitzar formació a curt termini, sol·licita l’acumulació d’imports no disposats per a anys posteriors.
Atenció: El termini per a sol·licitar l’acumulació finalitza el 30/06/21

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.