PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a totes les empreses a protegir al treballador dels riscos que es deriven del seu lloc treball per tal d’evitar o minimitzar les causes dels accidents i de les malalties professionals.

 

La prevenció ha de partir dels responsables de les empreses i involucrar tots els treballadors per crear i consolidar una autèntica cultura preventiva.

Quines formes té l’empresa per complir amb la PRL?

Operario grua prevencion riesgos laborales
Fuerza

L’EMPRESARI HO ASSUMEIX PERSONALMENT

Aplicable a empreses amb un màxim de 10 treballadors o 25 si estan concentrats en un sol centre de treball.
L’empresari ha de tenir una formació bàsica en prevenció de riscos i desenvolupar de forma habitual la seva activitat en el centre de treball. Les activitats de l’empresa no han de ser considerades com a perilloses.
En qualsevol cas haurà de contractar la vigilància de la salut.
Ha de realitzar una auditoria legal cada quatre anys que pot evitar-se si es pot justificar davant l’autoritat laboral l’eficàcia del sistema preventiu implantat i la poca perillositat de l’activitat.

Pensamiento lógico

TREBALLADORS DESIGNATS

L’empresa pot designar treballadors amb formació en prevenció per ocupar-se de l’activitat preventiva. Els treballadors han de disposar del temps i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva activitat.

En aquest cas l’empresa ha de superar una auditoria legal cada quatre anys

martillo de carpintero

SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI

Estan obligades a constituir-lo totes les empreses que comptin amb més de 500 treballadors o més de 250 si desenvolupen activitats perilloses. A més d’aquest supòsit, estaran obligades totes aquelles que designi l’autoritat laboral, previ informe de la Inspecció de Treball.

servicio al cliente

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

Els serveis de prevenció aliens col·laboren en els supòsits en què no es vol o no es pot assumir el compliment de l’Activitat Preventiva de cap de les formes anteriors.

Quan ha d’implantar la PRL un autònom?

hombre sentado incorrectamente frente a un ordenador

Per a Autònoms sense treballadors al seu càrrec i sense necessitat de fer Coordinació d’Activitats Empresarials. No cal disposar d’una organització que s’encarregui de la gestió de riscos laborals.

teleoperadora

Per a Autònoms sense treballadors al seu càrrec però afectats per la normativa de Coordinació d’Activitats Empresarials. En aquest cas en què l’autònom ha de treballar juntament amb altres treballadors d’altres empreses bé en el seu mateix centre de treball o en un tercer, haurà d’aportar informació sobre els riscos que les seves activitats o equips suposen per als treballadors de les empreses amb les que hi col·laboren.

obrero con casco y ordenador portatil

Per a Autònoms amb treballadors al seu càrrec. Passen a tenir les obligacions iguals que un empresari i, per tant, han d’implantar la PRL.

Demana ja el teu pressupost sense compromís!