VIGILÀNCIA DE LA SALUT

La vigilància de la salut s’ocupa de la part mèdica de la prevenció de riscos.
L’empresa ha de vetllar per la seguretat i salut dels seus treballadors i en concret, l’empresa “ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.” (Art 22 LPRL).
El treballador ha de donar el seu consentiment. En aquesta activitat, s’ha de respectar sempre el dret a la intimitat, la dignitat de la persona i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.

Quins tipus de vigilància de la salut hi ha?

VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL

el ojo que todo lo ve

La VS individual s’identifica amb el reconeixement mèdic, que ha de ser ofert per l’empresa als seus treballadors. Té com a finalitat principal:

 

• Valorar l’aptitud per al tipus d’activitat que realitza el treballador.

• Detectar de manera precoç possibles alteracions en la salut del treballador.

• Identificar els treballadors especialment sensibles.

• Corregir a través de  “l’educació sanitària” conductes, hàbits i costums perjudicials per a la salut.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA

La vigilància de la salut col·lectiva té com a objectiu:

 

• Valorar l’estat de salut global dels treballadors a l’empresa

•  Alertar sobre possibles situacions de risc mitjançant tècniques epidemiològiques

•  Incorporar al pla de prevenció les troballes detectades en la vigilància de la salut

•  Avaluar retroactivament l’eficàcia de la prevenció mitjançant l’evolució de l’estat de salut del col·lectiu.

Per què és important la vigilància de la salut?

reconocimiento medico para profesionales autonomos
maletín de médico

TIPUS DE RECONEIXEMENTS MÈDICS

• Inicial: Intervenció sanitària a realitzar durant els primers mesos, amb la finalitat de tenir de cada treballador una història personal i laboral, informar dels riscos als quals està exposat, identificar si té alguna sensibilitat especial en relació als riscos i realitzar els exàmens de salut recomanats.

• Diari: Realització d’exàmens de salut específics segons els factors de risc inherents al lloc de treball (identificats en el document d’avaluació de riscos). Es valora l’evolució i/o aparició de malaltiesgenerals. La periodicitat s’establirà a criteri del departament de medicina de treball

• Després d’una baixa perllongada.

• Després de l’assignació de noves tasques.

medico doctor especialista

RECONEIXEMENT MÈDIEl reconeixement mèdic és voluntari per part del treballador, però en alguns casos especials la seva realització és obligatòria. Aquests casos són els següents:

• Que ho requereixin disposicions legals donada la perillositat (amiant, radiacions ionitzants, manipulació de productes cancerígens, …)

• Que l’activitat sigui considerada de risc segons l’annex I del RD 39/91 (Treballs confinats, subaquàtics, treballadors sanitaris amb exposició a riscos biològics, ..).

• Quan l’estat de salut del treballador en realitzar les seves tasques pot constituir un perill per a ell o altres persones (gruista, conductor d’autobús, …)

• Quan s’ha tipificat en el lloc de treball risc significatiu de malaltia professional.

• Que ho indiqui el seu conveni sectorial.

Demana ja el teu pressupost sense compromís!