Teletreball i Empresa

El teletreball ha pres de nou el protagonisme en les últimes setmanes a causa de la major incidència del coronavirus a Espanya. La major part de les empreses, per a minimitzar el risc de contagis que poden afectar la seva activitat han enviat a casa seva molts dels treballadors.

La normativa legal també ha exercit pressió, donant caràcter preferent al treball a distància, tant des de les fases inicials de la pandèmia ( RD 8/2020, de mesures urgents extraordinàries COVID-19), com en les ultimes mesures adoptades a Catalunya (RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de mesures en matèria de salut pública per a la contenció del COVID-19).

Vista la magnitud de l’activitat, els legisladors han regulat el marc normatiu en el recent RD 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que marca les directrius de com ha d’establir-se la relació entre treballador i empresa. Mereixen destacar els punts que fan referència a:

• L’inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el teletreball i que l’empresa ha de posar a la disposició del treballador
• L’enumeració de les despeses” que ocasiona el teletreball al treballador, “així com la forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i el moment i forma per a realitzar la mateixa”, que ha de ser (si existeix) la que reculli el conveni de referència.
• L’horari de treball i dins d’ell, si es fixen, les “regles de disponibilitat”.
El percentatge de distribució de la jornada entre teletreball i presència, si així es pacta.
• Terminis de preavís per a la reversibilitat, lloc de treball, centre de treball al qual s’adscriu el teletreballador…

Cal tindre en compte però, que aquest RD no és aplicable per a les empreses que han recorregut al teletreball a causa de la crisi del covid-19

És clar que la pandèmia ha obligat a fer un pas endavant en aquesta mena de treball. Fins al 2019, segons l’INE, un 5% dels treballadors realitzaven a Espanya teletreball. A Europa estaven una mica més avançats, en aquest mateix any Països Baixos i Finlàndia estaven al voltant del 14%. Però amb la pandèmia aquest percentatge a Espanya ha passat aproximadament al 30%, (amb lleugeres variacions segons les fonts).

Segons un informe de CaixaBank Research, un 32,6% del total dels empleats a Espanya, és a dir, un de cada tres, podria treballar des de casa, per la qual cosa sembla que amb el confinament, el país s’ha situat “molt a prop” d’aquest potencial màxim, entorn del 30%.

És innegable que el teletreball és una opció que pot aportar beneficis a l’empleat, a l’empresa i a la societat en general. D’altra banda, l’enorme desenvolupament durant els últims anys de les TIC – Tecnologies de la informació i la comunicació- ha facilitat l’entorn perquè el teletreball es converteixi en una opció laboral perfectament viable.

La llista d’avantatges és evident:

Avantatges per a la persona

• Reducció costos i temps en desplaçaments. S’eviten els temps de trasllat a l’oficina. Això aporta una millor gestió del temps en evitar situacions com els embussos de trànsit o les aglomeracions en el transport públic.
• Fomenta l’estalvi econòmic perquè es redueixen les despeses de transport i menjars fora de casa
• Permet major flexibilitat horària.
• Facilita la conciliació entre la vida familiar i professional, ja que permet adaptar la nostra agenda en funció de les nostres necessitats laborals i personals
• Ofereix tranquil·litat i major concentració (si tenim un espai adequat i no hi ha pertorbacions familiars). Les pauses per al cafè, les estones de conversa improductiva amb companys… desapareixen.
• Es pot treballar des de qualsevol punt del món.

Avantatges per a l’empresa
• Reducció de costos en minimitzar l’espai i la logística de l’oficina. No fa falta un espai tan gran, ni gastar tanta llum, ni aigua, ni subministraments en general, ni realitzar neteges tan freqüents.
• L’empresa pot contractar els millors professionals al no tenir el condicionament de la distància geogràfica.

Avantatges per a la societat
• Reducció de la contaminació atmosfèrica, el consum de carburants, el soroll i els embussos de trànsit.

Però no tot són avantatges. En la conjuntura actual, molts empleats s’han vist obligats a adaptar-se al canvi de forma improvisada i sense planificació prèvia, amb procediments de treball inadequats a la nova situació, recursos limitats o deficients condicions de treball. Per això “probablement” el nivell d’eficiència i productivitat del teletreball en aquestes condicions, queda per sota dels nivells que s’aconsegueixen en l’acompliment presencial i la falta d’adequació generi un major nombre de problemes tant físics com psicològics.

Inconvenients persona
• El sedentarisme creix i poden augmentar els problemes físics, com el dolor d’esquena.
• Augmenta el risc de no desconnectar
• Sensació de solitud en estar treballant només a casa.
• Un tracte més impersonal amb l’empresa.

Inconvenients empresa
• El control del rendiment dels empleats es torna més complex des de la distància. Desapareix la necessitat de l’optimitzar la gestió del temps, i apareix la necessitat d’implantar el treball per objectius.
• És més difícil organitzar el treball en equip.
• Requereix inversió en la tecnologia adequada,
• Disminueix el sentiment de pertinença a una organització. La identificació de l’empleat amb la companyia pot reduir-se en augmentar l’aïllament.
• Apareixen limitacions si el treballador no disposa el mateix nivell d’equipament que pot tenir en l’oficina (ej impressora, o scaner, connexions més lentes..)

Per tot això, per a minimitzar els aspectes negatius per a la salut del treballador, tant físics com psicològics, és recomanable que el teletreballador, tingui en compte els següents consells:
• Ser disciplinat i imposar-se una rutina amb uns horaris i uns hàbits estrictes.
• Crear un espai de treball ordenat i còmode.
• Separar les obligacions laborals de l’oci. És a dir, a determinada hora desconnectar.
• Evitar el sedentarisme. Per exemple, cada cert temps aixecar-se i estirar els músculs.
• Parlar amb les persones amb les quals es conviu perquè respectin el teu espai i el teu temps laboral.
• Revisar i adequar les condicions ergonòmiques de la teva zona de treball (il·luminació, postura, …)

Les males praxis en els treballs de “oficina”, associats al teletreball acaba generant perjudicis a la salut. El 89% dels espanyols que fan treballs aquest tipus han patit alguna malaltia en els últims tres anys, a conseqüència de la seva labor amb l’ordinador o altres dispositius. En el rànquing de molèsties, destaquen: dolor d’esquena (66%) , malestar de coll (46%), mal de cap (42%), tensió en les espatlles (41%), malestar ocular (41%) i dolor en les nines (29%).

Demana suport a l’empresa , que a través del seu servei de prevenció et poden orientar i aconsellar en l’adequació, ajust i adaptació de la teva nova zona de treball a les teves condicions personals.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.